Skip to main content

Over Gewoon bij Duurstede

Het doel van onze stichting is om te voorzien in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking in regio Wijk bij Duurstede.
Het doel is dat bewoners kunnen leven en ontwikkelen binnen een veilige woonplek waar stabiliteit, veiligheid en ontplooiing op maat aangeboden zal worden door een combinatie van het eigen netwerk en zorgprofesionals.

Daarnaast zijn het de ouders die met elkaar het initiatief nemen om gestalte te gaan geven aan deze woondroom van hun kinderen.
Wil je als ouder, familie, ondersteuner, donateur, vriend of vrijwilliger hier ook aan meehelpen? Jouw hulp in welke vorm ook is echt heel erg welkom.

Neem gewoon contact op.

Vragen over de organisatie


Voor wie is Gewoon bij Duurstede?

Stichting "Gewoon bij Duurstede" is een wooninitiatief voor jonge mensen met een verstandelijke beperking die woonachtig zijn in de regio Wijk bij Duurstede. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, toetsen we eerst of de bewoner bij ons past en of wij bij de bewoner passen door middel van Big Plan-bijeenkomsten. We richten ons op jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar met een verstandelijke beperking. De mogelijkheid om zorg aan te bieden op meerdere locaties biedt ruimte voor aanmelding met verschillende zorgzwaarteprofielen (ZZP VG 3 t/m ZZP VG 7).

Zijn er kosten voor aanmelding bij Gewoon bij Duurstede?

Stichting "Gewoon bij Duurstede" krijgt geen overheidssteun. Voor de realisatie van de wonvorm(en) zijn de bijdrages van de bewoners, hun ouders, fondsenbijdrages en persoonlijke giften onmisbaar. Om de lopende kosten te dekken verwachten wij deelname in de kosten, indien mogelijk va € 100,- per jaar.​

Om het wonen van onze jongeren mogelijk te maken is echter veel meer geld nodig. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ondersteunende systemen, een tuinplan, etc.. Ook hopen we een eigen middelen aan te kunnen schaffen ten behoeve van de bewoners.

Help jij ook mee?

Hoe wordt een woonvorm gefinancierd?

Dit ouderinitiatief vloeit voort uit de wens van ouders om voor hun kind, dat levenslang zorgafhankelijk zal zijn, een eigen beschermde woonvorm te creëren, waarbij de eigen regie van het kind met de ouders/verzorgers centraal staat. Deze eigen regie wordt mede vormgegeven door gebruik te maken van een PGB. Één individueel PGB is onvoldoende om de vereiste 24-uurszorg of bereikbaarheid te financieren welke onderdeel is van deze beschermde woonvorm. Samen kunnen de bewoners hun PGB bundelen om zorg van voldoende kwaliteit en omvang te kunnen inkopen. Dit doen we in de Stichting ‘Gewoon bij Duurstede’, welke door de ouders is opgericht.

De wens is dat in dit ouderinitiatief jongvolwassenen komen wonen die allemaal zo zelfstandig mogelijk gaan wonen. Maar toch samen en hierdoor hun krachten bundelen.

Bewoners huren hun eigen woonruimte en ontvangen daar de ondersteuning die ze nodig hebben. De zorg wordt gefinancierd vanuit een PGB en geleverd door deskundige medewerkers. De ouders committeren zich om blijvend betrokken te zijn bij de zorg van hun kind.

Wat is de missie van Gewoon bij Duurstede?

Ouderinitiatief “Gewoon bij Duurstede” werkt aan woonvormen voor kinderen met een beperking waar zij samen samen met hun ouders, verzorgers, broers en zussen, vrienden en familie een levensbestendig bestaan op kunnen bouwen. Centraal staat: zelfstandig waar kan en hulp waar nodig.
Ouderinitiatief “Gewoon bij Duurstede” is opgericht door ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Zij groeien net als hun broers en zussen op in gezinnen. Broers en zussen worden zelfredzaam en gaan zelfstandig wonen. Kinderen met een beperking dromen hier ook van, het is voor hen echter veel minder vanzelfsprekend om zelfstandig te gaan wonen en een zelfstandig leven te gaan leiden. Ouderinitiatief “Gewoon bij Duurstede” is van mening dat ook onze kinderen met een beperking de droom mogen hebben om samen met hun netwerk zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Onze kinderen wonen en werken nu in de omgeving van Wijk bij Duurstede. En dat is waarom Stichting "Gewoon bij Duurstede" streeft naar een woonvorm met zorg in de regio Wijk bij Duurstede.

Wat is de visie van Gewoon bij Duurstede?

Ouderinitiatief “Gewoon bij Duurstede” biedt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking uitzicht op een woonplek waarin elke bewoner een eigen woonruimte heeft om zoveel mogelijk zelfstandig te leven. Deze woonvorm heeft altijd een gezamenlijke ruimte om met verzorgers, het netwerk of medebewoners nuttige of ontspannende activiteiten te kunnen doen. Deze groep jongvolwassenen wordt zorgvuldig met elkaar gebracht aan de hand van zorgprofiel maar ook via de “big plan” bijeenkomsten.
De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te delen zoals de bewoner dat wil. Wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar iedereen zich veilig voelt, gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is en waar je mag zijn wie je bent.
De ouders en het netwerk spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking. Ouderinitiatief “Gewoon bij Duurstede” geeft hen de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie wijzigt. De ouder blijft de belangrijke ander maar de ouder hoeft minder de verzorger te zijn.
Er is professionele hulp waar nodig, maar er is ook ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder.

Kan ik meedenken of meehelpen?

Ja, jouw hulp is zeer welkom.
Meer over manieren om te helpen.

Vragen over PGB en WLZ


Wat is een persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen die zorg nodig hebben zelf zorg kunnen inkopen. Dit kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook bekenden zoals een partner, familielid, vrienden of mensen uit de buurt.

Wie kan een pgb krijgen?

Heeft jouw kind meer zorg nodig dan mantelzorgers kunnen geven? Of zijn er taken die je als mantelzorger niet (onbetaald) kan of wil doen? Dan kan je naaste ondersteuning aanvragen bij de gemeente (Wmo & jeugdwet), de zorgverzekering (zvw) of het zorgkantoor (Wlz).

Waar iemand hulp aanvraagt, hangt af van het soort hulp dat nodig is.

Je naast ontvangt vervolgens een zogenaamde indicatie: een brief waarin staat welke zorg er nodig is en voor hoeveel uur.

Je naaste kan (meestal) kiezen tussen zorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb).

Keuze tussen zorg in natura en pgb

Bij zorg in natura (ZIN) ontvangt jouw kind zorg van een zorgorganisatie die een contract heeft met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor alle zorg die jouw kind nodig heeft.

Kies je voor zorg in natura? Dan hoeven jullie na de aanvraag zelf weinig meer te regelen. De zorgorganisatie doet dan de administratie. De rekening gaat rechtstreeks naar de organisatie die de indicatie heeft afgegeven: gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Pgb

Kiezen jullie voor een pgb, dan zoekt hij of zij zelf zorgverleners en sluit zorgovereenkomsten af. Je maakt zelf een zorgplanning en stuurt zijn zorgverleners aan. Ook moet er een pgb administratie worden bijgehouden.

Waar kun je een pgb voor wonen in een wooninitiatief aanvragen?

Alleen de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft een regeling voor wooninitiatieven. Heb je een Wlz-indicatie? Dan kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor.

Kun je alleen in een wooninitiatief wonen als je een Wlz-indicatie hebt?

In de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat niets over wooninitiatieven. Toch kun je ook dan in een wooninitiatief wonen, bijvoorbeeld met een pgb voor begeleiding, verzorging of verpleging.

Voor wie is de WLZ?

Jouw kind komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als deze een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als deze 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
  • En jouw kind deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).
Hoe kan ik WLZ voor mijn kind aanvragen

Je kan via het CIZ een aanvraag doen voor langdurige zorg.

Bestuur Stichting Gewoon bij Duurstede


Pim Mocking

Voorzitter

06-40629320

Barry Blommestein

Secretaris

06-14923332

Kees Bakels

Penningmeester

06-14013197